Komplexné služby v oblasti účtovníctva, daní a miezd.

Nie všetky obchody medzi spriaznenými osobami musia podliehať transferovému oceňovaniu. Je potrebné určiť , či obchod spĺňa definíciu kontrolovanej transakcie.
Definíciu kontrolovanej transakcie upravuje § 2 písm. ab) zákona o dani z príjmov ako právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. 
O kontrolovanú transakciu ide najmä pri predaji tovaru alebo služieb, ale taktiež pri nakladaním s majetkom ako predaj auta alebo finančných operáciách, ktorými môže byť poskytnutie pôžičky.
Vyššie uvedené ustanovenie tiež definuje, kedy sa nejedná o kontrolovanú transakciu. Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely, a ani právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, z ktorého plynú príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov.
Jedná sa o prípady aj fyzická osoba nepodnikateľ prenajíma fyzickej osoby nepodnikateľovi nehnuteľnosť a táto nehnuteľnosť nebola zaradená do obchodného majetku. 
Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.
Novelou zákona sa od roku 2023 doplnilo, že príjmy plynúce z právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu z ktorého plynú príjmy podľa § 5 sa nepovažujú za kontrolovanú transakciu. Jedná sa napríklad o odmenu konateľa. 
Bezpečný prístav, alebo významná kontrolovaná transakcia od roku 2023
Novelou zákona o dani z príjmov pribudla v  § 17 ods. 5 definícia významnej kontrolovanej transakcie. 
Zákon o dani z príjmov do roku 2022 definoval len kontrolovanú transakciu, ktorá sa musela posudzovať s pohľadu transferového oceňovania. 
Na základe vyššie uvedenej novely je nutné transferovú dokumentáciu viesť len pre významné kontrolované transakcie.
V zmysle § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov  sa od roku 2023 z a významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií sa  považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého v príslušnom zdaňovacom období jedna alebo viac závislých osôb dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok (náklad) v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur, pričom za významnú kontrolovanú transakciu sa považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 eur.
Bezpečným prístavom sa rozumie doplnenie definície významnej kontrolovanej transakcie, do zákona o dani z príjmov. 

Príklad : 
Spoločnosti X  s.r.o. predal spriaznenej spoločnosti Y s.r.o. v zdaňovacom období 2023, tovar za 8 000 eur. 
Spoločnosť Y  s.r.o. dosiahla z takto uskutočnenej kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami daňový náklad. Spoločnosť Y  s.r.o. nebude k takejto transakcii vypracovávať transferovú dokumentáciu a nebude skúmať rozdiel pri určení základu dane, nakoľko uskutočnená transakcia nepresiahla zákonom stanovenú výšku 10 000 eur, a teda nepovažuje sa za významnú kontrolovanú transakciu