Komplexné služby v oblasti účtovníctva, daní a miezd.

V § 4 zákona o obmedzení platieb v hotovosti   od 1.7.2023 dochádza k zjednoteniu doterajšej právnej úpravy týkajúcej sa obmedzenia platieb v hotovosti, to znamená, že od 01.07.2023 bude nová povolená výška platby v hotovosti 15000 EUR pre FO  - podnikateľa,  nepodnikateľa ako aj pre právnickú osobu.

Naďalej platí výnimka podľa § 8 pís. h) zákona o obmedzení platieb v hotovosti, podľa ktorého sa zákaz podľa §  4 citovaného zákona nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa z dôvodu , že ešte stále trvá mimoriadna situácia neuplatňujú limity podľa § 4 zákona o obmedzení platieb v hotovosti.

 Národná rada SR dňa 15.6.2023 taktiež schválila zmenu ústavy, ktorá bude od 1.7.2023 zaručovať hotovosť ako zákonné platidlo za nákup tovarov a poskytnutie služieb (v rámci limitov, ktoré upravuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti).