Komplexné služby v oblasti účtovníctva, daní a miezd.

Prenajímateľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť a dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP a v súvislosti s týmito príjmami uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, sa sám rozhoduje, či prenajímanú nehnuteľnosť :

 1. zaradí do svojho obchodného majetku , t. j. , že bude o nej účtovať alebo ju bude evidovať v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP, alebo
 2. nezaradí do obchodného majetku, t. j. nebude o nej účtovať alebo nebude ju viesť v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP, alebo
 3. zaradí do svojho obchodného majetku len časť nehnuteľnosti, t. j. že bude účtovať len o časti nehnuteľnosti alebo bude evidovať v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP len časť nehnuteľnosti

Ak má daňovník prenajímanú nehnuteľnosť v príslušnom zdaňovacom období zaradenú vo svojom obchodnom majetku, potom si v súlade s podmienkami ustanovenými v ZDP môže do daňových výdavkov uplatňovať:

 • výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti formou odpisov, pričom odpisy môže uplatniť len do výšky príjmu z prenájmu danej nehnuteľnosti ,
 • výdavky na jej technické zhodnotenie ,
 • výdavky na opravy a udržiavanie prenajímanej nehnuteľnosti,
 • výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu opráv v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z.,
 • daň z nehnuteľností ,
 • úroky z úverov a pôžičiek, ktoré si daňovník zobral na nákup prenajímanej nehnuteľnosti,
 • poistenie prenajímanej nehnuteľnosti,
 • výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby ( napr. upratovanie spol. priestorov, používanie výťahu, odvoz popola, smetí , strážna služba, kontrola komína a iné ).

 

Ak daňovník nemá prenajímanú nehnuteľnosť v príslušnom zdaňovacom období zaradenú vo svojom obchodnom majetku do daňových výdavkov si v takomto prípade daňovník môže uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, ako sú:

 • výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby ,
 • výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu opráv.

 

Ak daňovník prenajíma len časť nehnuteľnosti (napr. jednu izbu v byte,) a túto prenajímanú časť nehnuteľnosti zaradí do obchodného majetku, určí si pomer časti nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku k celkovej nehnuteľnosti (napr. podľa podlahovej plochy). Na základe tohto pomeru si daňovník uplatní do daňových výdavkov všetky výdavky, ktoré sú daňovými výdavkami v prípade nehnuteľnosti vloženej do obchodného majetku